حضور در نمایشگاه

 • 1394 – نمایشگاه ساخت ایران
 • 1394 – نمایشگاه بین المللی نفت و گاز و پتروشیمی
 • 1395 – نمایشگاه ساخت ایران
 • 1395 – نمایشگاه بین المللی نفت و گاز و پتروشیمی
 • 1396 – نمایشگاه بین المللی نفت و گاز و پتروشیمی
 • 1396 – نمایشگاه ایران فارما
 • 1397 – نمایشگاه ارتقاء کیفیت آزمایشگاهی
 • 1388 – نمایشگاه مواد شیمیایی زنجان
 • 1392 – نمایشگاه ساخت ایران
 • 1392 – نمایشگاه نفت و گاز و پتروشیمی
 • 1392 – نمایشگاه ایران هلث
 • 1392 – نمایشگاه فنی کنگره شیمی و مهندسی شیمی دانشگاه تهران
 • 1392 – نمایشگاه فنی کنگره شیمی دانشگاه کرمانشاه
 • 1393 – نمایشگاه ساخت ایران
 • 1393 – نمایشگاه نفت و گاز و پتروشیمی
 • 1393 – اگروفود تهران
 • 1393 – برگزاری همایش 2 روزه علمی آموزشی در هتل هویزه