تقدیر نامه

هجدهمین نمایشگاه نفت و گاز و پتروشیمی

نوزدهمین نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی

نمایشگاه ایران فارما 2017

دومین نمایشگاه ساخت ایران

سومین نمایشگاه ساخت ایران